ફ્રીઝમાં આ 3 વસ્તુઓને એક કલાકથી વધારે ન રાખતા, નહીંતર ખાધા પછી શરીરમાં પ્રવેશી જશે હજારો બીમારીઓ.

Leave a Comment